Algemene voorwaarden - Fotograaf Joyce

Fotograaf Joyce  Versie 24 augustus 2018 

1. Definities
a. Fotograaf Joyce: Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71087664.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
c. Overeenkomst: de tussen Fotograaf Joyce en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.d. Partijen: Fotograaf Joyce en Opdrachtgever.
e. Aw: de Auteurswet
f. Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de Aw.

2 Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Fotograaf Joyce en Opdrachtgever waarop Fotograaf Joyce deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Fotograaf Joyce in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
c. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Fotograaf Joyce zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
e. Indien Fotograaf Joyce niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fotograaf Joyce in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen
a. Alle offertes en aanbiedingen van Fotograaf Joyce zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.
c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Fotograaf Joyce heeft verstrekt.
d. Fotograaf Joyce kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
e. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld.
f. Fotograaf Joyce is, voor Opdrachtgever die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Fotograaf Joyce is daarnaast, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
g. Fotograaf Joyce is, voor Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, dus voor een Consument, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. Fotograaf Joyce heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.
h. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fotograaf Joyce niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
i. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4 Overeenkomst
a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
b. Fotograaf Joyce neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht.
c. Fotograaf Joyce zal slechts na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever een derde inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.

5 Auteursrecht, licenties, vermelding en inbreuk
a. Het Auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Fotograaf Joyce.
b. Het is niet toegestaan de Fotografische werken, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
c. Voor een Opdrachtgever/ Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bestaat recht op reproductie voor eigen gebruik.
d. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
e. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Fotograaf Joyce.
f. Opdrachtgever geeft Fotograaf Joyce toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotiedoeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. Opdrachtgever kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. Fotograaf Joyce zal de foto’s in dat geval niet gebruiken voor promotiedoeleinden.
g. Opdrachtgever mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: “Foto’s gemaakt door Fotograaf Joyce” met verwijzing naar de website FotograafJoyce.nl.
h. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotograaf Joyce is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Fotograaf Joyce, hebben bedoeld. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen.
i. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf Joyce.
j. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
k. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf Joyce.
l. Bij inbreuk komt Fotograaf Joyce een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fotograaf Joyce gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

6 Levering en Uitvoering
a. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd.
b. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd.

7 Opzegging en beëindiging
a. In geval van annulering door Opdrachtgever van een opdracht binnen 48 uur voor de geplande shoot heeft Fotograaf Joyce recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
b. Bij annulering door Opdrachtgever van een fotoshoot voor een huwelijk is Fotograaf Joyce gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:
1. Bij annulering tenminste 30 dagen voor de fotoshoot 25% van het overeengekomen bedrag.
2. Bij annulering binnen 30 dagen voor de fotoshoot 50% van het overeengekomen bedrag.
3. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de fotoshoot 75% van het overeengekomen bedrag.
4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de fotoshoot 100% van het overeengekomen bedrag.
c. Bij uitlopen van de werkzaamheden door het te laat verschijnen op een afspraak door Opdrachtgever bestaat het risico dat de fotoshoot korter duurt dan doorgaans gebruikelijk is. Ook kan de afspraak geannuleerd wordt wegens het ontstane tijdgebrek. Fotograaf Joyce is in het laatste geval gerechtigd de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten, in rekening te brengen.
Voor een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:
d. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Fotograaf Joyce heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen.
e. Fotograaf Joyce kan een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
f. Partijen kunnen de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Opdrachtgever kan worden verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.
g. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

Voor een Opdrachtgever/ Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:
h. De Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever/ Consument te allen tijde tussentijds worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Fotograaf Joyce heeft bij voortijdige beëindiging recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium waaronder een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Indien de reden voor de opzegging niet aan Fotograaf Joyce is toe te rekenen, heeft Fotograaf Joyce recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen. 
i. Fotograaf Joyce kan een Overeenkomst van Opdracht te allen tijde opzeggen. Bij een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd dient er sprake te zijn van een gewichtige reden.De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

8 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
a. De Overeenkomst kan direct door Fotograaf Joyce worden ontbonden of opgeschort indien:
i. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Fotograaf Joyce goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
ii. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
b. Fotograaf Joyce kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Fotograaf Joyce verstrekt.
c. Fotograaf Joyce kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
d. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.
e. Indien Fotograaf Joyce overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Fotograaf Joyce direct opeisbaar.
f. Fotograaf Joyce is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
g. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Fotograaf Joyce aan hem te vergoeden.

9 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Fotograaf Joyce geleverde zaken blijven eigendom van Fotograaf Joyce totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fotograaf Joyce heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Fotograaf Joyce nog niet heeft voldaan.

10 Klachten, reclame, vervaltermijnen
a. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij Fotograaf Joyce. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, dan wel binnen bekwame tijd.
b. Opdrachtgever dient Fotograaf Joyce in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Fotograaf Joyce gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens Fotograaf Joyce één jaar.

11 Betaling en incasso
a. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
Voor Opdrachtgever handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:
b. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
c. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Fotograaf Joyce op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Fotograaf Joyce is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
d. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
e. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
f. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de Fotograaf Joyce aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Fotograaf Joyce (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Fotograaf Joyce maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
Voor Opdrachtgever Consument, dus niet handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:
g. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
h. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
i. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Fotograaf Joyce aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Fotograaf Joyce (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Fotograaf Joyce maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
j. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

12 Aansprakelijkheid en Overmacht
a. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kiezen en de kosten van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Opdrachtgever dient zelf een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien hij/zij in dat geval geen foto’s buiten wenst te maken.
b. Fotograaf Joyce is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Fotograaf Joyce is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. Fotograaf Joyce zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien Fotograaf Joyce aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf Joyce.
d. Fotograaf Joyce is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Fotograaf Joyce is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. Fotograaf Joyce kan gedurende de periode dat aan de zijde van Fotograaf Joyce sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
f. Voorzover Fotograaf Joyce ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Fotograaf Joyce gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

13. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst over en weer geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden die hen in het kader van deze Opdracht bekend zijn geworden, en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.

14 Elektronische post
De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

15 Vrijwaring derden
a. De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf Joyce voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf Joyce toerekenbaar is.
b. Indien Fotograaf Joyce uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf Joyce zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf Joyce, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf Joyce en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

16 Geschillen en toepasselijk recht
a. Op elke overeenkomst tussen Fotograaf Joyce en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf Joyce, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Fotograaf Joyce blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.